obrazci OIP 2023/24

OIP predstavitvena brošura 2023/24

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk izbirnih predmetov družboslovno-

humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.

Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo

njihovi starši. V primeru, da izberejo tuji jezik, že zadostijo dvema urama izbirnega predmeta

tedensko.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri

izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.

Izbirni postopek izvedemo pred zaključkom predhodnega šolskega leta, v mesecu septembru pa

imajo učenci, pod določenimi pogoji, še možnost menjave izbirnega predmeta.

Glede na zbrane prijave, se v šolskem letu 2023/2024, izvajajo naslednji obvezni izbirni predmeti:
 
– GLASBENA DELA
– LIKOVNO SNOVANJE 1
– ŠPANŠČINA
 
Glede na število učencev in oddelkov se izvajajo 3 obvezni izbirni predmeti (se izračuna po formuli  –  število vseh učencev 3. triletja / 23 + 2n;   n=število oddelkov, če je manj kot 10 skupin se doda 1 predmet).

 

Neobvezni izbirni predmeti

Vključitev učencev v neobvezne izbirne predmete je prostovoljna in dragocena, saj predstavlja priložnost za zadovoljitev potreb učencev po radovednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti in kritičnem mišljenju.

Učenci imajo torej možnost izbrati poljuben neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo. Če se odločijo za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem predmetu bodo tudi ocenjeni. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav je priporočeno, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

Učenci skupaj s starši izpolnijo ustrezen  obrazec. Obkrožijo enega ali največ dva predmeta. V primeru, da se odločijo za tuji jezik, pa samo enega (tuji jezik se namreč izvaja po 2 uri tedensko, medtem ko se ostali predmeti po eno uro tedensko).

Vsak učenec lahko izbere največ 2 uri pouka tedensko neobveznih izbirnih predmetov.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7.,8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

V šolskem letu 2021/2022 je Osnovna šola Stari trg ob Kolpi ponudila v 1. razredu neobvezni izbirni predmet angleščina, v 4., 5. in 6. razredu pa naslednje neobvezne izbirne predmete (NIP):

 • drugi tuji jezik – nemščina,
 • šport,
 • računalništvo,
 • umetnost in
 • tehnika.
V 1. razredu je bil neobvezni izbirni predmet angleščina izbran in se izvaja;  medtem ko je bila tehnika kot NIP izbran v 2. triletju.

 

OBISKOVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Dragi učenci, spoštovani starši.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot odsotnost od učnih ur obveznega dela programa.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. Po 30. septembru menjava ni več mogoča.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 6. ali 7. uro.

Zakon o osnovni šoli govori o neobveznih predmetih v 20. in 20. a členu:

 1. člen(razširjeni program)

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

 1. a člen(neobvezni izbirni predmet)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2021/2022 bo Osnovna šola Stari trg ob Kolpi ponudila v 1. razredu neobvezni izbirni predmet angleščina, v 4., 5. in 6. razredu pa naslednje neobvezne izbirne predmete (NIP):

 • drugi tuji jezik – nemščina,
 • šport,
 • računalništvo,
 • umetnost in
 • tehnika.

Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 28 učencev. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 8 učencev. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 8 učencev, če je to edina učna skupina. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev.
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV